گفتمان انقلاب اسلامی

با وجود تحریم در علوم و فناوری پیشرفت کردیم

ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته ای پیشرفت کردیم، در سلّولهای بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک، به کوری چشم دشمن، پیشرفت کردیم؛ چرا در اقتصاد نتوانیم پیشرفت کنیم؟! در اقتصاد هم اگر عزممان را جزم کنیم میتوانیم اقتصاد را شکوفا کنیم. چشممان به دست دشمن نباشد که کِی فلان نقطه را موافقت میکند؛ به درک! نگاه کنیم ببینیم خودمان چه کار میتوانیم بکنیم.

درباره نویسنده

YaMahdi 313